Przewóz materiałów niebezpiecznych – ADR

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenia przybliżają zagadnienia, takie jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

Prowadzimy kursy ADR:

 

podstawowy – dla osób nie posiadających uprawnień ADR oraz osób których uprawnienia wygasły,
podstawowy doskonalący – dla osób posiadających ważne uprawnienia podstawowe ADR.
Kurs podstawowy ADR (początkowy i doskonalący)
Kurs podstawowy dla kierowców zawodowych uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem przewozów cysternami oraz przewozów towarów należących do klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze). Kurs początkowy przeznaczony jest dla kierowców którzy nigdy wcześniej nie posiadali uprawnień ADR lub których posiadane uprawnienia wygasły (ważność uprawnień – 5 lat od daty egzaminu). Na kurs doskonalący zapisać się mogą kierowcy posiadający jeszcze ważne uprawnienia podstawowe ADR przed upływem terminu ich ważności.

Wymagania:

 

Początkowy kurs podstawowy – kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
Początkowy kurs specjalistyczny – kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) – odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności

Przebieg kursu:

 

Kurs podstawowy trwa 24 godziny zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych, kurs podstawowy doskonalący trwa 16 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych.
Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Egzamin:

 

Egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy.
Składa się z 30 pytań, jednokrotnego wyboru. Zaświadczenie po zdanym egzaminie ważne jest przez okres 5 lat.
Koszt egzaminu uwzględniony jest w cenie kursu.

W czasie trwania kursu uczestnik ma zagwarantowane:

 

materiały szkoleniowe
testy próbne,
kawa, herbata, ciastka

Zapisy:

 

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:
wypełnionego podania karty słuchacza
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Zapraszamy, to dobry wybór!

 

Klauzula informacyjna dla klientów szkoleń. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Motoryzacyjne Olsztyn ul. Składowa 5
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia