Kurs Diagnosta Samochodowy

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów do egzaminu kwalifikacyjnego oraz przygotowanie kandydatów na diagnostów do prowadzenia badań technicznych pojazdów.
Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 roku poz. 1836).
Link do aktu prawnego

 

Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów ma obowiązek ukończyć szkolenie w zakresie wszystkich pięciu części zawartych w programie w łącznej liczbie 116 godzin:

zajęcia teoretyczne 79 godzin
zajęcia praktyczne na stacji diagnostycznej 37 godzin

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia.
Wymagania wstępne do weryfikacji dla uczestników szkolenia:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

Ma ukończone 18 lat.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia:

 

1. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
2. Średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
3. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
4. Wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.
Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

W czasie trwania kursu uczestnik ma zagwarantowane:

 

podręcznik Niezbędnik Diagnosty SKP 2020 autor Piotr Gębiś ,
testy próbne,
kawa, herbata, ciastka

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:

 

wypełnionego podania karty słuchacza
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Zapraszamy, to dobry wybór!

Klauzula informacyjna dla klientów szkoleń.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Motoryzacyjne Olsztyn ul. Składowa 5

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia